Franse Leliehof

Herontwikkeling Ginnekenstraat – Concordiastraat

Welkom

Door ontwikkelaar SB Invest BV is bij de gemeente een verzoek ingediend voor de herontwikkeling van Ginnekenstraat 126-128 en Concordiastraat 27 te Breda. Het plan voorziet op de realisatie van 30 appartementen. De gemeente Breda is voornemens om via een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan (uitgebreide procedure) medewerking te verlenen.

Beoogde herontwikkeling : Franse Leliehof

Het volledig bebouwde perceel wordt in het hart ontdaan van opstallen waardoor een centraal hof ontstaat dat zorgt voor een rustige woonplek in een binnenstedelijk milieu. De ontsluiting geschiedt door een passage aan de Concordiastraat en een steeg naar de Ginnekenstraat. De passage is overdag open en wordt in de avonduren gesloten. De bebouwing rondom het binnenhof is gebaseerd op de historische bebouwingsstructuur met een terrasvormige opbouw dat voor een prettige woonsfeer en sociale interactie tussen de bewoners zorgt.

In totaal komen er 30 wooneenheden, verdeeld over 24 appartementen, 3 lofts en 2 studiolofts. Een gedifferentieerd aanbod van woningtypen. De architectuur is een voortzetting van de bestaande organische structuur, de nieuwe volumes zijn herkenbaar aan het materiaalgebruik. De bebouwing blijft binnen de bestaande voorgevels, de ingrepen worden hoofdzakelijk aan de binnenzijde gedaan zodat het bestaande aanzicht nauwelijks wijzigt.

Bestemmingsplan

Beide percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan ‘Binnenstad’. Het perceel Concordiastraat 27 heeft hierin de bestemming ‘Gemengd-2’ en de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’. Binnen de bestemming ‘Gemengd-2’ is onder andere bepaald dat wonen is toegestaan maar dat er maximaal één woning per bouwlaag aanwezig mag zijn. Het plan voldoet hier niet aan omdat er meerdere appartementen per bouwlaag gerealiseerd worden.

Het perceel Ginnekenstraat 126 heeft in het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ de bestemming ‘Centrum-1’ en de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’. Binnen de bestemming ‘Centrum-1’ is onder andere bepaald dat wonen enkel op de verdiepingen is toegestaan en er maximaal één woning per bouwlaag is toegelaten. Het plan voldoet hier niet aan er appartementen op de begane grond en meerdere woningen per bouwlaag gerealiseerd worden.

Informatie over bestuurlijke procedure

Het bouwplan is middels een omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan te verlenen via een uitgebreide procedure.

De voorbereiding voor de aanvraag van de omgevingsvergunning met uitgebreide procedure is gestart. De gemeente heeft onder voorwaarde haar medewerking toegezegd. Voordat de aanvraag wordt ingediend, wilt de ontwikkelaar u als omwonende, eigenaar of belanghebbende informeren en de mogelijkheid geven om vragen te stellen en met u af te stemmen.

Wilt u weten hoe de aanvraag, besluitvorming, zienswijze en beroep wettelijk geregeld is, klikt u dan op onderstaande link, u dient het schema van de uitgebreide procedure te volgen.

Bekijk Besluitvorming

Participatie

Met participatie wordt beoogd dat we de kennis, ervaring, perspectieven, creativiteit en de belangen van inwoners en andere betrokkenen bij elkaar brengen. Dit betekent niet dat alle partijen het met elkaar eens moeten worden, het doel van participatie is dat belanghebbende volwaardig deel kunnen nemen aan het initiatief. Zo kunnen we de plannen verrijken en verbeteren met uw inbreng en doordat alle belangen al vroeg in het proces in beeld zijn, kan hier zo veel als mogelijk rekening mee worden gehouden.

Normaal is het gebruikelijk om een inloopbijeenkomst te organiseren om u in de gelegenheid te stellen het plan te bekijken en eventuele vragen te stellen. Helaas is dat vanwege de maatregelen rondom het coronavirus tot nader orde niet mogelijk.

Via deze website willen wij ons plan aan u presenteren en uit te nodigen om vragen te stellen middels een vragenformulier. U krijg dan zo spoedig als mogelijk antwoord op uw vragen.

Uw vragen, opmerkingen en suggesties en ons antwoord hierop worden verwerkt in een verslag welke aan het dossier wordt toegevoegd. De gemeente neemt het verslag mee in de besluitvorming.

Zienswijze omgevingsvergunning

Wanneer de aanvraag is ingediend, zal de gemeente het ontwerp besluit met het bouwplan officieel publiceren en bekendmaken via een Breda Bericht.

Ontwikkellocatie
(binnen rode lijnen)

Aaneengesloten bouwblok gelegen aan de Concordiastraat 27 en de Ginnekenstraat 126-128. Voorheen de locatie van “De Schoenenreus” later de winkel “Op is Op” aan de zijde van de Ginnekenstraat. Thans tijdelijk ingevuld door “Chews and Nibbles Shelter” aan de Concordiastraat en “Pop-Up Bookstore” aan de Ginnekenstraat.

Gevels

Beoordeling

Berging

Het plan voorziet in een gemeenschappelijke (inpandige) fietsen- en containerberging op eigen terrein.

Ruimtelijke beoordeling

In het plan wordt uitgegaan van 240 m2 commerciële ruimte op de begane grond aan de zijde van de Ginnekenstraat. De winkelfunctie aan de Ginnekenstraat (hoofdwinkelcircuit) blijft hiermee behouden. Aan de Concordiastraat wijzigt de commerciële ruimte op de begane grond naar een invulling met wonen. Een woonfunctie is binnen het geldende bestemmingsplan al mogelijk. Het plan voorziet verder in de realisatie van een nieuw woonhof. In de binnenstad is behoefte aan kleine zelfstandige woningen in het centrumstedelijk woonmilieu.

Parkeren

Het perceel ligt in het zogenaamde ‘centrum’-gebied. De parkeernorm voor het deel van het centrum waarbinnen de locatie ligt is voor wonen op nul gesteld. Er hoeven geen parkeerplaatsen te worden gerealiseerd.